Slim communiceren in Japan

Smart communication in Japan

(Dit is mijn vierde en laatste blog uit Japan)

“I am very sorry for my bad English,” verontschuldigt Mr Hoashi zich na onze begroeting. Dat valt wel mee, maar hij heeft allerlei oplossingen bedacht om goede informatie te kunnen geven over ‘ASO World Cultural Heritage Site’ en het prachtige gebied dat hij ons laat zien. Voordat we weggaan geeft hij ons prints van enkele presentaties over het gebied en zijn organisatie. Daardoor snap zelfs ik dat ze proberen het gebied op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen en kan ik later de rest van de presentaties bekijken. Bovendien staat op zijn kaartje de website, helaas nog alleen in het Japans, maar wel met prachtige beelden van het gebied.

We gaan naar de vulkaan! Die wolken zijn geen wolken maar stoom uit de vulkaan.

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The cableway and path are closed)

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The ropeway and path are closed)

Hij is actief. We mogen niet dichterbij; de kabelbaan werkt niet; een pad is afgesloten. Je ruikt de gassen in de lucht. Het is niet eng, wel spannend en erg interessant. Ik heb nog nooit een actieve vulkaan meegemaakt en raak nog meer onder de indruk als ik de historie van het gebied begin te begrijpen. Rob (mijn man) is hierin mijn uitlegger, maar Mr Hoashi weet precies wat voor ons interessant is en legt het uit op de hoogtekaart die hij bij zich heeft. Als hij een woord niet weet, zoekt hij de vertaling op op zijn smartphone. De vulkaan is ‘dicht’ maar het museum open; natuurlijk zorgt hij ervoor dat we een audio-apparaatje krijgen, zodat we de tentoonstelling kunnen volgen.

Mr Hoashi begrijpt hoe uitleggen werkt en pakt weer de kaart om te laten zien waar we heen gaan: naar de rand van het gebied op 950 meter hoogte, daar kijken we uit op een caldera* die op 500 meter hoogte ligt. Ik ben er nog meer van onder de indruk dan van de vulkaan. Je ziet in het landschap de breuk lopen die aardbevingen en vulkanen veroorzaakt en ik besef dat ons hotel in Aso op een oude vulkaan ligt!

Ik vraag Mr Hoashi of hij Line gebruikt (zie mijn vorige blog), hij zegt nee, maar hij is wel op Facebook in het Japans! Ik vind het weer jammer dat ik geen Japans kan lezen; bovendien is de vertaling van Japanse (en Koreaanse) teksten op Facebook naar het Nederlands abominabel, zoals ik inmiddels weet. Maar een blog over onze dag mag natuurlijk! Op deze manier kan ik jullie wat laten zien over dit ongekende gebied en hem bedanken.

(Meer foto’s kun je zien ná de Engelse vertaling)

 (This is my fourth an last blog from Japan)

“I am very sorry for my bad English,” apologises Mr Hoashi himself after our welcome greetings. It is not so bad but he also has thought of all kind of smart solutions to provide us with good information on ‘ASO World Cultural Heritage Site’ and the marvellous area that he shows us. Before we start the trip he gives us prints of some presentations about the area and his organisation. This makes even me understand that they are trying to get this area on the UNESCO list  of World Heritage Sites and I can look at the rest of the presentations later. Moreover, his business card mentions the website, unfortunately only in Japanese, but with beautiful pictures of the area.

We are visiting the volcano! Those clouds are no clouds, but steam from the volcano. It is active. We are not allowed to get close;  the ropeway does not function and the footpath is closed. You can smell the gasses in the air. It is not frigthening, but exiting and very interesting. I have never experienced an active volcano and I am getting even more impressed when I start to understand the history. Rob (my husband) is in this my explanator, but Mr Hoashi knows exactly what is interesting for us and explains it us by using a threedimensional altitude map that he carries with him. When he does not know a word he searches for the translation on his smart phone. The volcano is ‘closed’, but the museum is open. Of course he takes care that we get an English audio-guide to understand the exhibition.

Mr Hoashi understands how explaining works and picks up the map again to show where we are going: the edge of the area at a hight of 950 metres, there we look over a caldera*, at an altitude of 500 metres. I am even more impressed than by the volcano. You can see in the landscape the fault that causes earthquakes and volcanos and I realise that our hotel in Aso is situated on an old volcano.

I ask Mr Hoashi if he uses Line (see my last blog), he says no, but he is on Facebook, in Japanese! I think it a pity that I cannot read Japanese; moreover the translation of Japanese (and Korean) texts on Facebook into Dutch is awful as I know now. But a blog about our day in Aso is perfect of course! In this way I can show you something about this remarkable area and thank him.

Uitleg via de kaart. (Explanation via the map)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone and Japanese signs)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone with Japanese characters)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him at once, sleeping Boeddha)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him immediately, the sleeping Buddha)

* Caldera: Grote komvormige krater, uitleg in Wikipedia,, caldera’s komen op veel plaatsen voor zoals in Palma, Slowakije (Banska Stiavnica) en Mount St Helens (USA), maar het gebied in Aso is de grootste ter wereld. (Caldera: big bowl shaped crater, Calderas are found in many places such as in Palma, Slovakia (Banska Stiavnica), Mt ST Helens (link to Wikipedia), but the Aso-area is said to be the worlds biggest)

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.