Stopgezet Uitkering

Indien een beslissing is genomen door het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) dat uw uitkering stopgezet is, kunt u in bezwaar gaan bij de betreffende uitkeringsinstantie. Het kan gaan om verschillende stopgezette uitkeringen (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo). Een uitkeringsinstantie mag echter een uitkering niet zonder reden stopzetten. Uw uitkering kan op verschillende gronden stopgezet zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u vermeende inkomsten en vermogen hebt in de bijstand. De uitkering kan ook stopgezet worden als u de verplichtingen schendt of niet nakomt.

Bezwaar

Het is raadzaam om in bezwaar te gaan tegen een stopgezette uitkering, vooral als deze onvrijwillig is. Vaak is men afhankelijk van de uitkering, waardoor een stopzetting van de uitkering kan leiden tot financiële problemen. De beslissing van de uitkeringsinstantie kan op verkeerde gronden zijn genomen, waardoor uw bezwaar een grote kans van slagen heeft. De termijn om bezwaar in te dienen is meestal 6 weken, dus u moet snel handelen. Als u te laat uw bezwaarschrift indient, dan kijkt de uitkeringsinstantie niet naar uw inhoudelijke gronden. Als er wordt toegekomen aan uw bezwaarschrift, kan het besluit tot stopzetting herzien of zelfs volledig ingetrokken worden.

De sociale dienst kan een huisbezoek afleggen, indien het gaat om de stopzetting van een bijstandsuitkering. Er wordt dan onder andere gelet op de indeling van uw huis en naar uw persoonlijke bezittingen. De sociale dienst mag echter niet zomaar een huisbezoek afleggen. Hier is een redelijke grond voor nodig.

Bijstand

Een voorlopige voorziening kan opgestart worden als er sprake is van een spoedeisend belang. Hiervan is sprake als u geen geld meer heeft om van rond te komen. Naar aanleiding van zo’n spoedprocedure wordt een beslissing genomen of u gedurende de bezwaarprocedure een voorschot mag ontvangen op uw uitkering. Houdt wel in gedachten dat u het voorschot weer terug zult moeten betalen als de beslissing op bezwaar van de uitkeringsinstantie ongegrond verklaard wordt.