Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VANBETUWADVIES, gevestigd te Wageningen

Onderdeel A: Algemene voorwaarden
Onderdeel B: Algemene voorwaarden Workshops

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, registratie nummer 09127079.BTW nr NL079555202B02.

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

I. Algemeen

 

Op alle offertes en opdrachten zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

II. Offertes, bevestiging en betaling

 1. Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 2. Opdrachten worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat VanBetuwAdvies start met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte. Verdere mondelinge afspraken zijn pas bindend voor VanBetuwAdvies na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten. Na deze periode is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een rentevoet, die gelijk is aan de Wettelijke Rente vermeerderd met 2,5 %.
 4. VanBetuwAdvies zal na verstrijking van de in 2c genoemde termijn eenmaal een schriftelijke herinnering (per post, e-mail of fax) sturen. Hierna wordt de factuur aangeboden aan een incassobureau.
 5. Indien VanBetuwAdvies overgaat tot incassomaatregelen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

III. Aansprakelijkheid

 

 1. VanBetuwAdvies is aansprakelijk voor werk dat door haarzelf cq door haar werknemers of onder haar verantwoordelijkheid is verricht.
 2. VanBetuwAdvies is niet aansprakelijk voor het deel van de opdracht dat met goedkeuring van de opdrachtgever door derden is verricht. In het laatste geval zal VanBetuwAdvies schriftelijk de rechtstreekse aansprakelijkheid door deze derden ten opzichte van de opdrachtgever vastleggen
 3. VanBetuwAdvies is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij uitvoering van opdrachten en voor schade die hier rechtstreeks uit volgt, voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
 4. VanBetuwAdvies zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, met dien verstande dat:
  – de tekortkomingen betrekking moeten hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht;
  – het herstellen van deze tekortkomingen om niet zal geschieden, voorzover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de opdracht.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de opdracht.

IV Opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, ook het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. De schadevergoeding omvat tenminste de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die VanBetuwAdvies met derden moest aangaan, en bovendien 30 % van het resterende deel van het honorarium wat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 3. Indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst besluit de uitvoering van de opdracht meer dan twee maanden uit te stellen, verplicht hij zich VanBetuwAdvies 1/3 van het honorarium vooruit te betalen. Verder zal hij alle tot dan gemaakte kosten betalen. Bovendien zal hij tenminste de kosten vergoeden, die voortvloeien uit de verbintenissen die VanBetuwAdvies met derden moest aangaan.
 4. De opdrachtgever kan alleen zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden als VanBetuwAdvies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van overeengekomen verplichtingen. Deze ontbinding kan echter alleen plaatsvinden als de tekortkoming deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk is vastgelegd door de opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen. De opdrachtgever verplicht zich het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 5. Indien VanBetuwAdvies door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft zij het recht het tot op dat moment gereed gekomen deel van de opdracht te factureren.

V. Toepasselijkheid recht

Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.

Wageningen, 16 februari 2010

VanBetuwAdvies
Else Mauhsstraat 7
6708 NJ Wageningen

=============================================================================

Onderdeel B: Algemene Voorwaarden Workshops

Algemene voorwaarden Workshops en Cursussen VanBetuwAdvies, gevestigd te Wageningen.
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, registratie nummer 09127079.
BTW nr NL079555202B02.

Algemeen

Op alle offertes, opdrachten en aanmeldingen zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

I. Definities

 

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist of deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

II. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van VanBetuwAdvies, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

III. Inschrijving en bevestiging van een cursus of workshops

1. Inschrijving voor de door VanBetuwAdvies te verzorgen cursussen, workshops of vergelijkbaar  kan door opdrachtgever plaatsvinden door persoonlijke of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post, per post, per fax.
2. VanBetuwAdvies bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail, post of fax). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

IV. Prijzen van cursus of workshop

Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.VanBetuwAdvies.nl en/of de bij de cursus / workshop horende flyer ten tijde van de inschrijving.

1. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
2. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW
3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast muv de prijzen die al genoemd zijn bij een geplande cursus.

 

V. Betaling

Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt VanBetuwAdvies een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever of cursist.

1. Betaling door de opdrachtgever/cursist dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door VanBetuwAdvies aangewezen bankrekening.

2. Indien de opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor VanBetuwAdvies voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

VI  Verplaatsing data cursus door de opdrachtgever

Een cursusdag kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 

VII. Annulering cursus door de opdrachtgever /cursist

1. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste cursusdag of workshop
2. Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) per persoon in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee (2) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus of na de workshop is niet mogelijk.
4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met VanBetuwAdvies bepaald.

VIII Verhindering van de cursist

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij VanBetuwAdvies. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

1. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 12,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 12,50.

IX Annulering door VanBetuwAdvies

VanBetuwAdvies behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. VanBetuwAdvies zal het door de opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt VanBetuwAdvies de opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

 

X. Aansprakelijkheid

VanBetuwAdvies is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van VanBetuwAdvies of de annulering van de cursusovereenkomst door VanBetuwAdvies, tenzij aan VanBetuwAdvies opzet of grove schuld kan worden verweten.

1. Indien VanBetuwAdvies op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
2. Indirecte schade wordt niet vergoed.

XI  Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door VanBetuwAdvies voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanBetuwAdvies is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

XII Toepasselijkheid recht

Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.

Wageningen, 23 augustus 2010

 

VanBetuwAdvies
Else Mauhsstraat 7
6708 NJ Wageningen
Netherlands
www.vanbetuwadvies
Tel: (00 31) (0) 317 – 42 3368
E-mail: info@vanbetuwadvies.nl